W skład zespołu orzekającego w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku wchodzą:

 

 1. Przewodniczący Zespołu - Mariola Duda.                                       
 2. Lekarz - Lidia Więcek.                                         
 3. Psycholog - Kamila Kubasik, Agnieszka Koprowicz.
 4. Pedagog - Małgorzata Polińska.
 5. Logopeda - Wioletta Balińska.

 

 

Zespół orzekający kwalifikuje do różnych form kształcenia i wydaje:

 

1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:

 • z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu, umiarkowanym lub znacznym,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowanych społecznie,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Orzeczenia:

 • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 • o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

 3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.