Poradnia wydaje opinie dotyczące: 

 

  • odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego;
  • dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
  • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
  • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
  • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy;
  • przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych uczniów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia;
  • przystąpienia ucznia bądź  absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do egzaminów  zewnętrznych w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych;
  • zaburzeń komunikacji językowej;
  • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi bądź zmianą środowiska edukacyjnego;
  • innych spraw i problemów wynikających z przeprowadzonych badań.

 

Poradnia wydaje także informacje o wynikach przeprowadzonej diagnozy.