OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH I TERAPEUTYCZNYCH Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Płocku

rok szkolny 2018/2019

 

W stałej ofercie poradni realizujemy: diagnozę psychologiczno – pedagogiczną oraz logopedyczną, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, usprawniania percepcyjno-motorycznego oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w pełnieniu funkcji dydaktyczno-wychowawczych.
Ponadto realizujemy:

 

Przedszkola:

 

 1. Badania przesiewowe logopedyczne dla dzieci 5-letnich.
 2. Badania przesiewowe psychologiczno- pedagogiczne dla dzieci 5- 6-letnich.
 3. Badania rozwoju psychomotorycznego dzieci 5- 6- letnich.
 4. Prelekcje i zajecia warsztatowe dla nauczycieli i specjalistów.

  

Szkoły Podstawowe:

 1. Diagnoza pod kątem dyskalkulii dla uczniów kl. IV – VI.
 2. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV „Techniki szybkiego uczenia się”.
 3. Zajęcia warsztatowe kształtujące umiejętności społeczne.
 4. Zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy.
 5. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień.
 6. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV – VII „Przemoc – co to jest. Jak na nią reagować.”
 7. Zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. VI - VII z zakresu budowania pozytywnych relacji w grupie „Uczymy się języka żyrafy”.
 8. Warsztaty dla uczniów kl. IV – V dotyczące sposobów radzenia sobie ze złością „Zaradny kot w akcji”.
 9. Warsztaty ortograficzne dla uczniów klas II –III.
 10. Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych i III klasy gimnazjum z zakresu doradztwa zawodowego
 11. Prelekcje i zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli

Inne formy pomocy:

 1. Diagnoza i terapia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 2. Diagnoza i terapia metodą Warnkego.
 3. Badanie słuchu metodą SAT.
 4. Terapia metodą SAT-II
 5. Trening Umiejętności społecznych TUS
 6. Logorytmika – zajęcia grupowe.
 7. Badania i terapia procesów integracji sensorycznej.
 8. Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży dotycząca:
  1. trudności w relacjach rówieśniczych,
  2. zaburzenia lękowe,
  3. mutyzm wybiórczy- terapia dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla rodziców i nauczycieli,
  4. depresja,
  5. nadpobudliwość psychoruchowa ( ADHD),
  6. zachowania opozycyjno – buntownicze,
  7. trudności adaptacyjne,
  8. stres pourazowy,
  9. problemy okresu dojrzewania,
  10. problemy wewnątrzrodzinne,
  11. zaburzenia rozwojowe oraz inna w zależności od potrzeb.
 9. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży dotycząca:
  1. terapia ogólnorozwojowa dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
  2. terapia dzieci i młodzieży z grupy ryzyka dysleksji oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z trudnościami w koncentracji uwagi,
  3. terapia dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce oraz z deficytami funkcji psychomotorycznych oraz inna w zależności od potrzeb.
 10. Terapia logopedyczna:
  1. Usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się- terapia zaburzeń mowy,
  2. wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  3. wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
 11. Warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Dobrych Rodziców".
 12. Warsztaty dla nauczycieli „Doskonalenie umiejętności społecznych uczniów” (grupowe, a terenie Poradni).
 13. Warsztaty doskonalące umiejętności emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 14. Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców dotyczące:
  1. wspierania i stymulowania rozwoju dziecka,
  2. zaburzeń rozwojowe u dzieci i młodzieży,
  3. zaburzenia adaptacyjne,
  4. trudności wychowawcze związane z trudną sytuacją życiową dziecka, np. rozwód w rodzinie, przemoc,
  5. zaburzenia zachowania u dzieci starszych i młodzieży,
  6. problemy wychowawcze związane z okresem dorastania.
 15. Badanie preferencji zawodowych.
 16. Konsultacje indywidualne dla uczniów i ich rodziców z zakresu doradztwa zawodowych.
 17. Konsultacje socjologiczne.
 18. Terapia socjologiczna (indywidualna).
 19. Zajęcia ruchowe dla dzieci metodą Weroniki Sherborne (II semestr roku szkolnego).
 20. Zajęcia usprawniające czytanie Metodą Krakowską.
 21. Terapia ręki..
 22. Kompleksowe wspomaganie szkół zgodnie z ich potrzebami.
 23. Współpraca ze szkołami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zwłaszcza w zakresie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (konsultacje z nauczycielami, prowadzenie zespołów opiniujących ZŚK).
 24. Prelekcje dla rad pedagogicznych dotyczące zaburzeń adaptacyjnych u dzieci i młodzieży oraz zmiany przepisów prawa oświatowego w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 25. Prelekcje o tematyce logopedycznej zgodnie z ofertą Poradni.
 26. Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych

 

Propozycje modyfikacji oferty i koncepcji pracy poradni oraz zapotrzebowanie na powyższe zajęcia prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem 24-364-02-00 lub email: poradnia@pppp-plock.pl oraz podczas wizyt w poradni i kontaktów ze specjalistami w przedszkolach i szkołach należących do rejonu PPP-P w Płocku.                                

                                                                                                                                          Zapraszamy