I. Procedura przyjęć na badania w poradni:

1. Pobranie wniosku:

- o wydanie opinii,

- o udzielenie konsultacji,

- o wydanie orzeczenia (o kształceniu specjalnym lub o potrzebie indywidualnego nauczania,

- o zakwalifikowanie dziecka na terapię (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, integracji sensorycznej).

2. Pobranie druków  załączników:

a) druki załączników do opinii:

- przedszkole  - opinia wychowawcy,

- szkoła podstawowa (klasy I-III) – opinia wychowawcy,

- szkoła podstawowa (klasy IV-VI), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne – opinia wychowawcy, opinia polonisty.

b) druki załączników do orzeczenia o kształceniu specjalnym:

- poziom szkolny - opinia wychowawcy, opinia polonisty

c) druki załączników do orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania:

- wszystkie poziomy edukacji: zaświadczenie lekarskie, opinia wychowawcy

3. Złożenie uzupełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami w Sekretariacie Poradni lub dostarczenie go pocztą.

4. Oczekiwanie na informację o terminie badania (terminy wizyt na badania diagnostyczne ustalane są w kolejności wpływu wniosków do sekretariatu. Klient umawiany jest na najbliższy wolny termin lub inny dogodny dla niego w godzinach pracy placówki).

5. W przypadku pierwszego badania w Poradni wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

6. Na badanie należy dostarczyć:

- książeczkę zdrowia dziecka,

- kserokopię dokumentacji medycznej (jeśli dziecko posiada),

- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada),

- poprzednią opinię lub orzeczenie (j.w.),

- wytwory dziecka/ucznia (rysunki, zeszyty szkolne, kserokopie prac klasowych).

W sprawach wymagających orzeczenia (kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne) lub opinii o otrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zbiera się Zespół Orzekający. Wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny) ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Rodzic jest poinformowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego.

II. Procedura przyjęć na zajęcia terapeutyczne w poradni:

1. Zapisy na zajęcia prowadzone w Poradni dokonywane są w następujący sposób:

- terapia logopedyczna (zapisy telefoniczne), w ciągu całego roku w miarę wolnych miejsc,

- terapia pedagogiczna (trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu) – zgłoszenie pisemne na druku wniosku o wydanie opinii, w miarę wolnych miejsc

- terapia psychologiczna- zapisy w ciągu całego roku w miarę wolnych miejsc

- porady wychowawcze (konsultacje)  – zgłoszenie pisemne na druku wniosku o wydanie opinii

- terapia integracji sensorycznej - zgłoszenie pisemne na druku wniosku o wydanie opinii

2. Pracownicy Poradni prowadzą zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży – rozpoczynają się one z chwilą zebrania się grupy o odpowiedniej liczebności. Nabór na zajęcia trwa przez cały rok, zgłoszenie pisemne na druku wniosku o wydanie opinii.