KONCEPCJA PRACY
POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PŁOCKU


Koncepcja pracy placówki została opracowana w oparciu o:

1. Aktualne przepisy prawa oświatowego:
 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami.
  • Ustawę z dnia 7 września 1991 r.- O systemie Oświaty – tekst jednolity. Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 ze zmianami.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych Dz. U. Nr 173.poz. 1072.
  • Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Dz. U. Nr 228,poz.1488.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. Nr 175.poz.1086.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r.w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz. U. z dnia 9 października 2009r.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. Nr 228 poz. 1492.
2. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
3. Zadania statutowe placówki.
4. Potrzeby środowiska lokalnego.
5. Kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych.
6. Bazę lokalową.

MISJA PORADNI

Nasza Poradnia jest placówką, w której dzieci i młodzież otrzymują pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz logopedyczną ukierunkowaną na wspomaganie rozwoju, a także na znalezienie oraz wykorzystywanie możliwości i mocnych stron.

Towarzyszymy rodzinie, opiekunom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych problemów edukacyjnych i wychowawczych. Poprzez terapię i poradnictwo udzielamy im wsparcia w pełnionych przez nich funkcjach.
Służymy pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu ścieżki zawodowej.

W środowisku uczniów, rodziców i nauczycieli przedstawiamy ofertę edukacji prozdrowotnej. Wychodząc naprzeciw problemom społecznym podejmujemy szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień.

Zapewniamy bardzo dobre warunki lokalowe, bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne środki audiowizualne.

Dbamy o wysoki poziom merytoryczny oraz o przestrzeganie podstawowych wartości etycznych: uczciwości, rzetelności, tolerancji oraz o zachowanie tajemnicy zawodowej.

Zespół nasz jest kreatywny, otwarty na potrzeby klientów i współpracowników. Dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie warsztatu pracy oraz o wymianę doświadczeń w zespole. Zdając sobie sprawę z faktu, że na efekty naszych działań ma również wpływ atmosfera w miejscu pracy, dbamy o pozytywne relacje między nami.

Podmiotem naszych oddziaływań jest człowiek i jego dobro jest naszym nadrzędnym celem.

WIZJA PORADNI

Poradnia świadczy usługi na rzecz lokalnego środowiska - powiatu płockiego. Zespół naszych specjalistów niesie pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom, młodzieży, a także ich rodzinom, opiekunom i nauczycielom. Zwracamy szczególnie uwagę na: wczesną interwencję i stymulowanie rozwoju dziecka, działania profilaktyczne i pomoc młodzieży z grup ryzyka, terapię zaburzeń rozwojowych, zauważanie i rozwijanie drzemiących potencjałów u dzieci i młodzieży.

Zainteresowane osoby mogą korzystać z wszelkich form opieki z pełnym zaufaniem do naszej wiedzy, fachowości oraz kompetencji. Jesteśmy wszechstronnie przygotowani do realizacji tych zadań, nastawieni twórczo, chętni do dalszego rozwijania i doskonalenia zawodowego.

Z szacunkiem, uwagą i zrozumieniem pochylamy się nad powierzonymi nam problemami. W naszej pracy diagnostyczno - terapeutycznej kierujemy się uniwersalnym systemem wartości i poszanowaniem godności człowieka. Działamy według zasad zawartych w Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Praw Człowieka.
Kadrę naszej placówki tworzy zespół osób otwartych na problemy, jakie niesie ze sobą współczesna rzeczywistość. Poradnia znana jest w środowisku, jako placówka oferująca pomoc dziecku, rodzinie i szkole na wysokim poziomie jakości, co sprzyja temu, że zgłasza się bardzo duża liczba osób zainteresowanych korzystaniem z naszych usług.

Aktywnie włączamy się do działań na rzecz środowiska w diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Podejmujemy intensywną współpracę z placówkami oświatowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Udzielamy wsparcia przy rozwiązywaniu trudności zdodnie ze specyfiką pracy poradni.

CELE GŁÓWNE

Poradnia realizuje swoje cele i zadania zgodnie z przyjętym statutem.

Głównym celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesne wspomaganie zaburzeń rozwoju u dzieci, u których wykryto niepełnosprawność oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także wspieranie rodziców (opiekunów) i nauczycieli w pełnieniu funkcji dydaktycznych i wychowawczych.

Za cele główne przyjętej Koncepcji Pracy Poradni uznaje się:

1. Realizacje potrzeb osób korzystających z oferty Poradni, w sposób umożliwiający ich rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości oraz nabywanie wiadomości i umiejętności zgodnie ze swoimi potrzebami.

2. Wprowadzanie zmian jakościowych uwzględniających podnoszenie atrakcyjności oferty udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych przebiegających w Poradni w oparciu o systematyczny monitoring ich efektywności oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej.

4. Działania służące wyrównywaniu szans dostępności oferty Poradni.

5. Współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz wypracowania interdyscyplinarnych, optymalnych rozwiązań służących dziecku i rodzinie.

6. Systematyczne doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej gwarantujące wysoką jakość świadczonej pomocy.

7. Rozwój w zakresie dostosowywania możliwości kadrowych i lokalowych do potrzeb osób korzystających z oferty Poradni oraz jak najwyższego poziomu jakości pracy placówki.

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE

Cele główne Poradnia osiąga poprzez realizację następujących zadań:

1. Systematyczną analizę stopnia realizacji potrzeb osób korzystających z oferty Poradni oraz doskonalenie i modyfikowanie oferty z uwzględnieniem pozyskiwanych wniosków poprzez uwzględnianie form pracy, które przynoszą oczekiwane rezultaty i cieszą się największym zainteresowaniem.

2. Podejmowanie działań mających na celu utrzymywanie standardu jakości pracy diagnostycznej i terapeutycznej Poradni.

3. Udzielanie kompleksowej pomocy dziecku w każdym wieku, z uwzględnieniem wczesnej diagnozy ryzyka nieprawidłowego rozwoju.

4. Wdrażanie nowych, specjalistycznych i kompleksowych form pomocy dziecku i rodzinie, prowadzenie grup wsparcia, podejmowanie terapii wspomagających.

5. Udzielanie pomocy dziecku i rodzinie przy współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w proces wychowania i edukacji.

6. Udzielanie szerokiej pomocy szkołom i placówkom w zakresie wdrażania zmian obejmujących pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

7. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w zakresie podnoszenia jakości pracy, uwzględniającymi zmiany w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w szkołach i placówkach.

8.Uwzględnianie opinii korzystających z oferty Poradni oraz wszystkich pracowników placówki w planowaniu zmian jakościowych i na ich bazie wypracowywanie nowych, najkorzystniejszych rozwiązań organizacyjnych.

9. Propagowanie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej.

10. Oparcie pracy Poradni na formach zespołowych, zadaniowych, problemowych, wspierających.
+Promowanie wartości edukacji

11. Wprowadzanie zmian w procesie zarządzania placówką mających na celu usprawnianie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

12. Dbanie o korzystną atmosferę w Poradni, zarówno w stosunku do osób korzystających z oferty placówki, jak też wewnątrz zespołu pracowników, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, doskonalenie umiejętności samooceny, zapobieganie objawom wypalenia zawodowego.
Promujemy działania poradni w środowisku lokalnym


Koncepcja pracy Poradni jest modyfikowana w miarę potrzeb i stanowi podstawę do opracowywania:

- Planu Rozwoju Poradni,
- Planu doskonalenia zawodowego pracowników Poradni - wieloletniego i rocznego,
- Planu pracy Poradni w danym roku szkolnym.


Koncepcja Pracy Poradni została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.02.2011 r.