Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płocku mieści się przy ul. Otolińskiej 21, na III piętrze.

Warunki lokalowe dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (do budynku prowadzi łagodny podjazd, na piętro -  winda).

Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej , pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Z pomocy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Płocku mogą korzystać:

  1. dzieci  (od urodzenia) i młodzież  - pobierające naukę w szkołach lub objęte innymi formami edukacji, wychowania, opieki bądź wspomagania zaburzonego rozwoju – w jednostkach systemu oświaty;
  2. ich rodzice/prawni opiekunowie
  3. nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek

Aby skorzystać z pomocy Poradni należy wypełnić wniosek (do pobrania w zakładce: druki do pobrania) i złożyć go w Sekretariacie  lub za pośrednictwem poczty. O terminie spotkania w Poradni poinformuje telefonicznie Sekretariat.

Zaleca się zabrać na pierwszą wizytę w Poradni posiadaną dokumentację czyli wyniki badań lekarskich lub psychologicznych (wypisy ze szpitala, Książeczkę Zdrowia Dziecka, zaświadczenia lekarskie).

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płocku oferuje:

• diagnostykę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną

• terapię psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, terapię integracji sensorycznej, metodą Warnkego

• warsztaty umiejętności psychospołecznych

• terapię wczesnego wspomagania rozwoju

• pomoc w sytuacjach kryzysowych w szkole

• prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli na terenie przedszkoli, szkół (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)

• prowadzenie na terenie przedszkoli zajęć dla dzieci (z udziałem nauczycieli przedszkola) z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu i Metody Weroniki Sherborne

• pomoc w dokonywaniu wstępnej diagnozy dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie badań przesiewowych (gotowość szkolna, wady wymowy, ryzyko dysleksji)

• pomoc w organizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjum

• prowadzenie na terenie przedszkoli i szkół spotkań i warsztatów dla rodziców

• pomoc w działaniach mediacyjnych

Indywidualne porady i konsultacje dla nauczycieli

Każdy nauczyciel, wychowawca, pedagog może skorzystać w Poradni z indywidualnych porad i konsultacji. Wystarczy telefonicznie umówić termin wizyty. Udzielamy również porad i informacji telefonicznie.