Deklaracja dostępności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płocku mieści się przy ul. Otolińskiej 21, na III piętrze. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http:\\pppp-plock.pl

Dane teleadresowe jednostki

Adres korespondencyjny: ul. Otolińska 21, 09-407 Płock
telefon: (24) 364-02-00
fax: (24) 364 02 06
e-mail: pppp.plock@gmail.com

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-09-21

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej nie można używać wszystkich standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Ulatowski - Administrator Systemów Informatycznych w PPPP w Płocku, e-mail: pppp.plock@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (24) 364-02-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płocku mieści się przy ul. Otolińskiej 21, na III piętrze. Do budynku prowadzi wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia prowadzą podjazdy i bezprogowe drzwi automatyczne rozwierne. Placówka mieści się na trzecim piętrze w budynku wielofunkcyjnym. Prowadzą do niej schody wyposażone w poręcze znajdujące się na wprost od wejścia oraz dwie windy po lewo od schodów.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością: wejścia bez progowe, bez drzwi w ciągach komunikacyjnych.

Dostosowanie schodów

Ciągi komunikacyjne oraz schody są otwarte i wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind

Windy w pełni przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność pochylni

Wszystkie wejścia do budynku są wyposażone w podjazdy, poręcze ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Zarówno przed budynkiem, jak i na jej terenie można parkować pojazdy. Są 4 oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - dwa naprzeciwko budynku i dwa z jego wschodniego boku. Na parkingach brak barier architektonicznych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak